De taken van de diaconie in de kerkdiensten zijn het actief regelen en dienstbaar zijn bij het vieren van het Heilig Avondmaal en het collecteren voor diaconale bestemmingen. Dit zijn voor de gemeente de meest zichtbare taken. Het takenpakket van de diaconie is echter wel breder. In de breedste zin van het woord zijn we verantwoordelijk voor “de dienst aan de ander”. De diaconie is dan ook erg betrokken bij de wereld om ons heen. De diakenen zorgen ervoor dat er een collecterooster is en dat steun wordt gegeven aan tal van projecten in binnen- en buitenland, aan het vluchtelingenwerk, het werelddiaconaat, de zending. Ook wordt in de eigen dorpsgemeenschap steun verleend aan mensen en gezinnen waarvoor de hulp van instanties tekortschiet. Dit in nauwe samenwerking met de wijkouderling.

De diaconie organiseert samen met een aantal vrijwilligers de zieken-/bloemenzondag in september en is betrokken bij de oogstdienst in november. Met Kerst en Pasen vraagt de diaconie aandacht voor de schrijfacties voor gevangenen. En in de 40-dagentijd organiseren de diakenen samen met gemeenteleden activiteiten die ons kunnen helpen concreet te maken wat barmhartigheid en gerechtigheid betekenen.

Collecterooster

12 mei – Stichting Kinderen van de Zon (via Rutger Popkema-van Bolhuis) De Nederlandse Marianne Schepers ging in 2001 voor de eerste keer naar Peru, om met de straatverkopertjes in de stad Cusco te werken. Het werk met deze kinderen raakte haar zo, dat zij na thuiskomst besloot zich blijvend in te zetten voor kansarme kinderen in Peru. Haar Stichting Kinderen van de Zon streeft ernaar om de levensomstandig-heden en ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen in Peru te verbeteren. Straatkinderen worden vaak meegetrokken in het harde leven van de straat met drugs en prostitutie, en worden door hun omgeving verstoten en genegeerd. Kinderen van de Zon doorbreekt de neerwaartse spiraal van deze kinderen en geeft hen de ondersteuning, die zij nooit gekregen hebben. Van 2001 tot 2015 is met name steun geboden aan een opvanghuis in Cusco, Peru. Hierdoor kon dit opvanghuis vanaf 2015 op eigen benen verder. Dat bood de stichting ruimte om ook andere projecten te steunen. Kinderen van de Zon zet zich sinds die tijd in voor kansarme kinderen door heel Peru met als doel hen kansrijker te maken.

19 mei – Help mij leven
Stichting Help Mij Leven zet zich in om Braziliaanse kinderen in extreme risicosituaties te helpen en doet dit door het werk van Robert Smits en de projecten van de door hem opgerichte organisatie Remer in Brazilië te ondersteunen.
Remer heeft in Rio de Janeiro verschillende sportclubs en scholen opgericht.
 Bij Sportclub Sparta, in de favela’s (sloppenwijken) Providência en Pedra Lisa, zijn 330 kinderen betrokken bij verschillende sportprojecten.
 160 kinderen bezoeken de school in favela Antares, voor bijlessen, culturele activiteiten en informaticalessen.
 Bij Sportclub Samara in Antares krijgen 120 kinderen dagelijks voetballessen.
 In een school in favela Salgueiro krijgen 100 kinderen informaticalessen.  150 kinderen bezoeken Escolinha Feyenoord, een school annex voetbalproject in de gewelddadige en vergeten favela Faz Quem Quer.
In het dorpje Pequeri biedt Remer op woonboerderij Sítio Shalom een veilig onderkomen aan kinderen die lichamelijk en/of geestelijk misbruikt zijn. Mede met de steun van Stichting Help mij Leven kunnen deze projecten worden voortgezet.

26 mei – De arme kant van Fryslân (pba)
De kerkelijke organisatie Arme Kant van Fryslân (AKF) zet zich in om de armoedeproblematiek bespreekbaar te maken en plaatselijke kerken hierbij te ondersteunen en te stimuleren om hiervoor beleid te maken. De AFK is betrokken bij het project Activerende Aanpak Armoede (A-3) waarbij in vier regio’s in Fryslân voor de periode van twee jaar een diaconaal opbouwwerker is aangetrokken. Rond de Dag van de Armoede (17 oktober) worden er regionale conferenties gehouden. AFK draagt bij in de kosten van de kledingbus in Súdwest-Fryslân.

30 mei – Budgetmaatje Fryslân (pba)
Veel mensen in ons land, ook in onze provincie, zijn niet in staat hun maandelijkse rekeningen te betalen of kunnen onverwachte inkomens-dalingen niet opvangen. Deze mensen hebben naast professionele hulp-verlening ook behoefte aan concrete aanvullende en morele steun bij hun financiële problemen. Budgetmaatjes, onder andere uit de kerken, kunnen deze steun bieden. Uw bijdrage wordt gebruikt voor uitbreiding van Budgetmaatje Fryslân, voor de coördinatie van het project en voor ondersteuning van de Friese maatjes.

2 juni – Diaconie Grou
Deze collecte zal bestemd zijn voor een doel dat zich mettertijd aandient, afhankelijk van de wenselijkheid en urgentie ervan. Als dat niet het geval is, zal de opbrengst naar de diaconie van onze gemeente gaan. Op dit moment is daar nog geen concrete bestemming voor. 9 juni – Ark Mission (via Janke Ybema) Ark Mission gelooft dat het verhaal van de Bijbel hét verhaal van liefde, hoop, en vergeving is. Geïnspireerd door Mattheus 25 vertelt Ark Mission dit verhaal aan mensen in moeilijke situaties: de arme, de eenzame, de gevangene, de zieke en de vluchteling. Juist zij hebben het hard nodig. Op een aansprekende wijze wordt dat vormgegeven door projecten als Voor de geraniums, de Bible-Fit app, de Bajesagenda en de Kerstkaartenactie. Dat gebeurt zowel in binnen- als buitenland. Help mee om het verhaal te vertellen. Ontdek uw passie voor mensen in nood.

15 juni – Exodus-Support (pba)
Exodus-Support is een project van Exodus Noord-Nederland en Solidair Friesland. Uw bijdrage wordt gebruikt voor het Buiten-Reïntegratie Centrum, een laagdrempelige locatie waar ex-gedetineerden hulp en advies kunnen krijgen en bijstand bij een blijvende terugkeer in de samenleving. Daarnaast wordt uw bijdrage gebruikt voor een themanummer en een themabijeenkomst over ex-gedetineerden, en voor de vergoedingen en trainingen van de vrijwilligers. 23 juni – Vergeten vluchtelingen in Nigeria (KiA) Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, 20 juni, staan we in het bijzonder stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak (meer) horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen, en stimuleert, samen met lokale kerken, moslims en christenen om samen te werken aan de ontwikkeling van hun dorpsgemeenschappen, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

30 juni – Wheels4Africa (via Johanna Popkema-van Bolhuis)
In de binnenlanden van Afrika zijn weinig ziekenhuizen en klinieken. Om hier te komen, moeten mensen grote afstanden afleggen. Er zijn ook te weinig geschikte vervoersmiddelen, waardoor er nog steeds mensen onderweg sterven of te laat bij de hulp zijn, zoals veel zwangere vrouwen. Goed vervoer voor ziekenhuizen, klinieken, artsen en ander medisch personeel in West- Afrika is een absolute noodzaak. Wheels4Africa maakt voertuigen geschikt voor de veeleisende omstandigheden in dat gebied en zorgt ervoor dat ze er komen en in bedrijf blijven. Johanna draagt dit doel voor omdat ze onder de indruk is van de persoonlijke inzet van de twee mensen die deze stichting dragen. Ze weten uit eigen ervaring wat nodig is en zorgen dat het er komt.

7 juli – Vakantiepret voor kinderen in armoede (KiA)
Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie al hun klasgenootjes uitvliegen, blijven zij achter. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie vijfduizend kinderen die opgroeien in armoede kort voor de vakantie verrassen met een vakantietas. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas, lokale kerken vullen deze met leuke cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. Collecteert u mee om zoveel mogelijk kinderen blij te maken met een tas vol vakantiepret?

14 juli – Imena Foundation
De Afrikaanse meisjesnaam Imena betekent ‘droom’. In grote delen van Afrika dromen veel mensen van een betere toekomst. Een toekomst waarin schoon drinkwater voor iedereen beschikbaar is, net als medische zorg en voedselzekerheid. Een toekomst ook, waarin kinderen eenvoudig toegang hebben tot onderwijs, nóg zo’n belangrijke voorwaarde om tot betere leefomstandigheden te komen.
Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation probeert hiermee een steentje bij te dragen aan het verwezenlijken van de zogeheten Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
Imena Foundation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen.

21 juli – Stichting Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Fryslân (pba)
De interkerkelijke werkgroep heeft als doel de Friese kerkelijke gemeenten te helpen met de verbetering van de integratie en acceptatie van homo-seksualiteit. Daarvoor organiseert de werkgroep o.a. voorlichtings-en discussiebijeenkomsten in kerken. Daarnaast wordt jaarlijks een Roze Viering georganiseerd (zoals in 2018 in Grou). Uw bijdrage wordt besteed aan het intensiveren van voorlichtings- en discussiebijeenkomsten.

28 juli – Markol
De stichting Gehandicapten Watersport Grou stelt zich ten doel om, zonder winstoogmerk, de watersport gebonden recreatie in Friesland voor mensen met een beperking te bevorderen. Om dit doel te realiseren, is in 2007 het schip de Markol in de vaart genomen. Instellingen, scholen, stichtingen of belangenverenigingen voor mensen met een beperking kunnen de Markol voor één- of meerdaagse tochten huren. Stichting Markol verzorgt ook de inzet van vrijwilligers die de vaartocht tot een fantastische ervaring maken.