De kerkelijke organisatie bestaat uit:

1. Kerkenraad

2. College van Kerkrentmeesters

3. College van Diakenen

1. KERKENRAAD

Bestuur
De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen die leiding geven op plaatselijk (kerkenraad), regionaal (classicale vergadering) en landelijk niveau (generale synode). Wij kennen een kerkenraad die kerkordelijk, de zorg draagt voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht.

Verantwoordelijkheden en uitvoering:
De Kerkenraad geeft dus leiding aan een gemeente (Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum) als geheel. Het dagelijks bestuur van de Kerkenraad wordt gevormd door het moderamen. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden ten opzichte van elkaar zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de Kerkenraad. De Kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De Kerkenraad draagt ook de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de Kerkenraad een coördinerende taak. De uitvoering (verzorging) van het beleid, wordt toevertrouwd aan het College van Kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en het College van Diakenen voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De Kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de Kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest en de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de Kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de Kerkenraad en de colleges, elk met in acht nemen van ieders verantwoordelijkheid, goed samenwerken en het samen eens worden.

Voor contact met het moderamen van de Kerkenraad kunt u rechtstreeks mailen met de scriba: scriba@sintpiterkerk.nl .


2. COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit kerkrentmeesters waarvan minimaal twee van hen Kerkrentmeester-ouderling is.

Taakstelling:
Tot de eerste taken van het College worden gerekend het meewerken aan beleidsplan, begrotingen, jaarrekening, het zorgdragen voor de geldwerving en het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente. Deze taken hebben zozeer gevolgen voor het gemeentelijk leven dat deze in overleg en in verantwoording aan de Kerkenraad moeten worden uitgeoefend. De overige beheerstaken verricht het College – binnen het vastgesteld beleidsplan en de vastgestelde begroting – met een zekere zelfstandigheid, zoals het onderhoud van de kerkgebouwen en het verhuur van kerkelijke ruimten. Bij de beheerstaken behoort ook de verzorging van het personeelsbeleid, waaronder de aanstelling van personeel. Hierbij gebeurt de benoeming door de Kerkenraad en de aanstelling door het college. Tot de taken van het College behoort ook het bijhouden van de ledenregisters, doop-, belijdenis en trouwboeken en het beheer van het archief.

Voor contact met het College van Kerkrentmeesters kunt u mailen met kerkrentmeesters@sintpiterkerk.nl.

Instemming:
Voor een aantal rechtshandelingen is vooraf de instemming van de Kerkenraad nodig, te denken valt aan het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente.

3. COLLEGE VAN DIAKENEN

Het College van Diakenen. Meer informatie vindt u op deze website onder het kopje Diaconie.