Het werk van de kerk voor kwetsbare mensen wordt diaconaat (dienstbetoon) genoemd. Vrijwilligers zetten zich in voor mensen die te maken hebben met armoede, isolement, vluchteling zijn, mantelzorgers, dakloosheid, schulden of die door andere oorzaken hulp of hoop nodig hebben. Het diaconaat laat zien dat geloof en dagelijks leven alles met elkaar te maken hebben.

De Diaconie van onze gemeente bestaat uit een aantal mensen (diakenen) die het werk voor kwetsbare mensen rondom de gemeente in kaart brengt en organiseert. Wie in de problemen is geraakt door geldgebrek, schulden of dakloosheid of door andere oorzaken even niet meer het hoofd op eigen kracht boven water kan houden, kan een beroep doen op de diakenen van de kerk. Zij kunnen op verschillende manieren hulp organiseren.

Het werk van de diaconie wordt door vrijwilligers gedaan. Waar nodig kunnen zij verwijzen naar of samenwerken met hulpverlenende instanties. Diaconale hulp is altijd van tijdelijke aard.

Het bankrekeningnummer van de Diaconie is: NL66RABO 035 62 17884 t.n.v. Diaconie PKN Grou-Jirnsum