VIDEO | Kerkdienst 16 mei

Orde van dienst.
Welkom, mededelingen en aansteken van de
kaarsen
Stil gebed
Intochtslied: 27: 1 en 7
Votum en groet
Gebed
Lied: 663
Schriftlezing: Johannes 17: 1 – 9
Lied: 809
Preek.
Orgelspel
Lied: 756: 1, 2, 4 en 6
Gebeden – stil gebed – Onze Vader:
Onze Vader in de hemel, – laat uw naam geheiligd
worden, – laat uw koninkrijk komen – laat uw wil
gedaan worden – op aarde zoals in de hemel. – Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. –
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was. – En breng ons
niet in beproeving, – maar red ons uit de greep van
het kwaad. – Want aan u behoort het koningschap,
– de macht en de majesteit – tot in eeuwigheid. –
Amen.
Mededelingen en aandacht voor het doel van de
collecten. U kunt giften overmaken, zoals
hiernaast is vermeld.
Zegen en gezongen lied 425

Over de auteur