Koster in het nieuws

Bron: Friesch Dagblad 19 september 2018

Toen zijn vrouw Hetty in 2009 onverwacht overleed, besloot Eddy van der Noord zijn leven anders in te richten en alleen nog maar leuke dingen te doen. En zo nam hij afscheid van de NDC mediagroep waar hij tot dan toe als projectleider werkte. Uitgeverij Louise richtte hij op. Mooie, betrokken boeken wilde hij maken, persoonlijke verhalen vertellen, in woord en beeld.

Dit jaar was Van der Noord nauw betrokken bij het Halbertsma-jier, een jaar vol activiteiten in het kader van de ‘bruorren Halbertsma’ en de Friese cultuur. Ook zat hij in de organisatie van iepenloftspul en megaproject Gabe Skroar. ,,Tsien dagen foar de iepening fan it Halbertsmajier prate ik mei Dita Huisman, de koster fan de St. Pitertsjerke. ‘Dy iepening op 14 jannewaris is ien fan myn lêste aktiviteiten’, fertelde se. ‘Ik hâld der mei op’. Der moast dus in nijenien komme.”

Net leauwich

Het verhaal liet Van der Noord niet los. ,,Soe dat ek wat foar my wêze?, frege ik op in stuit oan myn freondinne Henriët. Sjoch, ik bin net leauwich, mar ik bin wol in goed mins. En dat passet goed yn it tsjerke wêzen.” Hij besloot een brief te schrijven. ,,Dêrnei haw ik twa petearen hân.” Een paar dagen later kwam dat telefoontje. ,’Wy wolle dy unanym foardrage’, hoorde hij, ,,en sa bin ik 1 maaie begongen.” Zijn vrienden hoorden het met verbazing aan. Do, koster? ,,Ach koster, sis ik dan, ik fiel my mear in gasthear. It binne no foaral de fjirtigers/fyftigers dy’t de tsjerke draaiende hâlde. Ik fiel my gewoan thús tusken dizze minsken.”

Van der Noord noemt zichzelf creatief, daadkrachtig en een verbinder. ,,Prachtich om mei myn kwaliteiten fan dizze minsken ûnderdiel te wêzen.”

Doe’t ik oannommen wie, haw ik frege om in foarsteljûn. Der wiene sa’n tritich minsken

Zijn doel: ,,Mear minsken yn dit moaie gebou te krijen. Maatskiplik kin de tsjerke in noch wichtiger funksje krije. It is dochs eins skande dat dit gebou sneins allinnich fan healwei tsienen oant healwei alven iepen is? Grou hat gjin multifunksjoneel sintrum, wat dat oanbelanget is der romte genôch om mear moaie aktiviteiten op te setten.” En de Fryske krite-aktiviteiten? ,,Dat byt elkoar net. Oanfolje en fersterkje, dêr giet it om.”

Voor de winterperiode heeft de kerk al meerdere mooie activiteiten in petto: een Bach-dag, het Requiem van Mozart op de laatste dag van het kerkelijk jaar, een cursus Zen-boeddhisme, speciale activiteiten voor kinderen en een concert van de vocale mannenzanggroep Sânman & Sikke in samenwerking met Freark Smink.