VIDEO | Kerkdienst 09 mei

Orde van dienst.
Welkom, mededelingen en aansteken van de kaarsen
Intredelied 66: 1 en 6

Groet, bemoediging
Kyrie: gebed
Glorialied 619: 1, 5 en 6
Gebed van de zondag.
Schriftlezing: Hooglied 7: 1-2; 7: 11-12; 8: 3-4
Lied: 33: 5 en 8
Schriftlezing: 1 Johannes 4: 7 – 21
Schriftlezing: Johannes 15: 9 – 17
Prediking
Orgelspel
Mededelingen en aandacht voor het doel van de
collecten. U kunt giften overmaken, zoals
hiernaast is vermeld.
Gebeden – stil gebed – Onze Vader:
Onze Vader in de hemel, – laat uw naam geheiligd
worden, – laat uw koninkrijk komen – laat uw wil
gedaan worden – op aarde zoals in de hemel. – Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. –
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was. – En breng ons
niet in beproeving, – maar red ons uit de greep van
het kwaad. – Want aan u behoort het koningschap,
– de macht en de majesteit – tot in eeuwigheid. –
Amen.
Slotlied: 791: 1 t/m 6 Zending en zegen en gesproken Amen

Medewerkenden aan de dienst:
Voorganger: ds. G Wessels uit Stiens
Organist: Mea Stelma-Falkena
Ambtsdrager: Rutger Popkema
Voorzanger: Gerard Boukes
Koster: Tjitske van Lievenoogen
Video opnamen: Walter Miedema

Over de auteur