In Nederland wordt de kerk niet gesubsidieerd. Het geld dat nodig is voor gebouwen, predikanten en andere werkers wordt door de leden bij elkaar gebracht. Dat gebeurt bij de Actie Kerkbalans, door kerkcollecten en door giften.

Minstens zo belangrijk is de persoonlijke (vrijwillige) inzet van wie daartoe in staat is. Denk aan wat er allemaal in de kerken gebeurt: bezoekwerk, kringwerk, jeugdwerk, diaconaat. Maar ook kosterswerk, beheer, administratie, bezorging kerkblad, enzovoorts.

Wil je de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum financieel steunen? Of wil je een bijdrage geven aan de Diaconie van Grou-Jirnsum?
Elke gift wordt uiteraard in dank aanvaard en met zorg beheerd en benut.

Bijdrage kan op verschillende manieren:

  • Tijdens de zondagse diensten door een bijdrage in de collecte.
  • Door mee te doen aan de Actie Kerkbalans of een eenmalige gift over te maken naar een van de rekening van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum. NL26 RABO 03308 536 86 t.n.v. Kerkelijke Bijdrage Protestantse gemeente Grou-Jirnsum
  • NL66 RABO 0356 2178 84 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum
    Deze bijdragen komen ten goede aan diaconale projecten van de Protestantse Gemeente Grou-Jirnsum
  • Als je meerdere jaren achter elkaar een bijdrage wilt geven, kun je overwegen een periodieke gift te geven. De overeenkomst waarmee je dit kunt regelen vind je hieronder.
  • Ook kun je de Protestantse gemeente Grou-Jirsum opnemen in je nalatenschap.

Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Een periodieke gift kent geen drempel voor aftrek wat deze extra aantrekkelijk maakt.
Wil je weten hoe groot je belastingvoordeel is, kijk dan eens op de schenkcalculator. (externe website PKN).

Voor een periodieke gift is het wel nodig een overeenkomst te sluiten. Een in te vullen model vind je hieronder.

Download formulieren

Periodieke gift aan Protestantse gemeente Grou-Jirnsum

Periodieke gift aan Diakonie Grou-Jirnsum