Veel gestelde vragen


Wanneer stopt de schenking?
De verplichting tot uitkering eindigt na tijdsverloop of door het eerder overlijden van de schenker. Deze gaat dus niet over op erfgenamen. Daarom wordt deze manier van schenken ook wel een ‘lijfrenteschenking’ genoemd. Dat wil zeggen gebonden aan het ‘lijf’ ofwel het ‘leven’ van de schenker.
Daarnaast kan de verplichting beëindigd worden zonder verrekening of terugbetaling bij: arbeidsongeschiktheid van de schenker of faillissement van de instelling respectievelijk het vervallen van de ANBI beschikking.
Indien u voor onbepaalde tijd schenkt, eindigt de verplichting in beginsel pas bij overlijden.
Wel heeft u het recht om de schenking na verloop van vijf jaarlijkse termijnen te beëindigen.

Mag ik betalingen die ik heb gedaan voordat ik de overeenkomst heb ondertekend, meerekenen als periodieke gift in hetzelfde kalenderjaar?

Nee, dat mag niet. Het overeengekomen jaarbedrag moet na het tekenen van de overeenkomst worden voldaan.

Kan ik mijn giften aan de diaconie en gemeente in één overeenkomst regelen?

Nee, dat kan niet. In de Protestantse Kerk in Nederland zijn bevoegdheden en geldstromen van de gemeente en diaconie gescheiden. U kunt voor de diaconie en de gemeente wel een aparte overeenkomst aangaan.

Kan ik de overeenkomst periodieke gift tussentijds wijzigen bij verhuizing naar een andere gemeente?
Nee, dat kan niet. U gaat de overeenkomst specifiek aan met de PKN Grou-Jirnsum.

Wat moet ik doen nadat ik de overeenkomst ondertekend heb terug ontvangen?

U moet de overeenkomst goed bewaren. De belastingdienst kan hierom vragen. Vervolgens maakt u de jaarlijkse bedragen over. Dat mag ook in (maandelijkse) termijnen. Wij maken geen gebruik van  automatische incasso dus u moet erop letten zelf de bedragen periodiek over te maken.

Kan ik alleen kerkelijke bijdrage opnemen in het bedrag?

Nee, u kunt alle betalingen aan de kerk opnemen in het bedrag. Dus niet alleen kerkelijke bijdrage maar ook het bedrag aan collectemunten. U dient alleen zelf in de gaten te houden dat u die bedragen ook daadwerkelijk elk jaar aan de kerk betaalt.