VIDEO | Kerkdienst 30 mei

Orde van dienst.
Welkom, mededelingen en aansteken van de
kaarsen
Intochtslied : 210: 1 en 2
Groet, bemoediging

Voorganger: De Heer zal bij u zijn
Ambtsdrager: de Heer zal u bewaren
V: Onze hulp is in de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw houdt tot in eeuwigheid
A: en niet in de steek laat wat Hij begon.
A: Amen.

Gebed om toenadering
Lied : 210 : 3
Gebed om de nood in de wereld.
Voorganger: … daarom bidden wij samen
Ambtsdrager: Heer, ontferm U
Schriftlezing:
Lied: 653: 1 en 3
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Deuteronomium 6: 17 – 25
Lied: 87
Schriftlezing: 1Korintiërs 2: 6 – 16
Lied: 907: 1, 2 en 3
Verkondiging
Orgelspel
Lied: 657
Gebeden – stil gebed – Onze Vader:
Onze Vader in de hemel, – laat uw naam geheiligd
worden, – laat uw koninkrijk komen – laat uw wil
gedaan worden – op aarde zoals in de hemel. – Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. –
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was. – En breng ons
niet in beproeving, – maar red ons uit de greep van
het kwaad. – Want aan u behoort het koningschap,
– de macht en de majesteit – tot in eeuwigheid. –
Amen.

Over de auteur