VIDEO | Kerkdienst 23 mei

Orde van dienst.

Lied 681
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
Kom by ús, o hill’ge Geast,
stek yn ús oan it ljocht fan jo leafde.
Kom by ús, o hill’ge Geast,
kom by ús, o hill’ge Geast.
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
in ons ontsteekt Gij ’t vuur van uw liefde.
Kom tot ons, o heil’ge Geest,
kom tot ons, o heil’ge Geest.

Gebeden – stil gebed – Onze Vader:

Onze Vader in de hemel, – laat uw naam geheiligd
worden, – laat uw koninkrijk komen – laat uw wil
gedaan worden – op aarde zoals in de hemel. – Geef
ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. –
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben
vergeven wie ons iets schuldig was. – En breng ons
niet in beproeving, – maar red ons uit de greep van
het kwaad. – Want aan u behoort het koningschap,
– de macht en de majesteit – tot in eeuwigheid. –

Amen.

Over de auteur